Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο

Σύμφωνα με Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο (ΦΕΚ 6336/2021 Αριθμ. 169870/Δ1) το μάθημα της ΦΑ στο σχολείο μας προσεγγίζει τους/τις μαθητές/τριες με μια ολιστική οπτική και έχει στόχο να τους/τις εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα τους/τις οδηγήσουν σε έναν δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής. Η κίνηση αποτελεί αυτοσκοπό αλλά και το μέσο που θα καταστήσει τους/τις μαθητές/τριες φυσικά δραστήριους/-ες και θα προάγει την υγεία και την ποιότητα της ζωής τους, διά βίου. Αυτό σημαίνει ότι το μάθημα της ΦΑ στοχεύει στον φυσικό/σωματικό εγγραμματισμό των μαθητών/-τριών. Το μάθημα διεξάγεται από καταρτισμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

Ειδικότερα, οι μαθητές -τριες μας γίνονται φυσικά/σωματικά εγγράμματοι αφού:

 • Μαθαίνουν τις απαραίτητες κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες και τις γνωστικές έννοιες για να συμμετέχουν σε ποικίλες φυσικές δραστηριότητες.
 • Γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη, σε όλες τις διαστάσεις της υγείας, από τη συμμετοχή σε διάφορες μορφές φυσικής δραστηριότητας.
 • Συμμετέχουν συστηματικά σε φυσικές δραστηριότητες (ΦΔ).
 • Αξιολογούν θετικά τη ΦΔ και τη συμβολή της στον υγιεινό τρόπο ζωής.

Οι σκοποί (και άρα τα Θεματικά Πεδία) του μαθήματος της ΦΑ που οδηγούν στον φυσικό/σωματικό εγγραμματισμό των μαθητών -τριών είναι:

 • Ο κινητικός που είναι ο κυρίαρχος, αναφέρεται στην ικανότητα που επιδεικνύουν οι μαθητές/τριες σε ένα εύρος αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων, χρήσιμων για την επίτευξη της διά βίου άσκησης για υγεία και ποιότητα ζωής.
 • Ο γνωστικός αναφέρεται στις έννοιες επιστημών και τις γνώσεις που θα αποκτήσουν οι μαθητές/- τριες για όλους τους σκοπούς (κινητικό, συμπεριφορικό και ηθικό/ συναισθηματικό/ κοινωνικό) για να οδηγηθούν στη διά βίου άσκηση για υγεία και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.
 • Ο συμπεριφορικός συνδυάζεται με όλους τους άλλους σκοπούς και αναφέρεται στην εκπαίδευση των μαθητών/-τριών για τη συστηματική συμμετοχή σε ΦΔ και την ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης για υγεία (ΦΚΥγεία), διά βίου.
 • Ο ηθικός/συναισθηματικός/κοινωνικός σχετίζεται με όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και αναφέρεται στην επίδειξη υπεύθυνης συμπεριφοράς και σεβασμού της διαφορετικότητας. Αναφέρεται, επίσης, στις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και αξίες των μαθητών/-τριών που συμβάλλουν στη διά βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής.

Ειδικότερα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο μας επιτυγχάνονται οι παρακάτω στόχοι μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες ανά τάξη:

Κινητικές δεξιότητες

 • Εκτελούν δεξιότητες μετακίνησης.
 • Εκτελούν δεξιότητες ισορροπίας.
 • Εκτελούν δεξιότητες χειρισμού.
 • Εκτελούν εφαρμόζοντας έννοιες δραστηριοτήτων.
 • Εκτελούν εφαρμόζοντας κινητικές έννοιες.
 • Συνδυάζουν βασικές δεξιότητες (κινητικές) και δεξιότητες ρυθμού με έννοιες, σε δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου.
 • Κινητική δημιουργικότητα: Εκτελούν πρωτότυπες κινήσεις ισορροπίας, μετακίνησης και χειρισμού, που έχουν σχεδιάσει, σε συνδυασμό με κινητικές έννοιες.

Κινητικές έννοιες και έννοιες επιδεξιότητας και δραστηριοτήτων

 • Γνωρίζουν πώς μπορεί να κινείται το σώμα.
 • Γνωρίζουν έννοιες/θέματα ιστορίας ΦΑ και αθλητισμού.

Έννοιες ΦΚ- Υγείας

 • Γνωρίζουν τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας στην υγεία.
 • Γνωρίζουν δραστηριότητες που προάγουν τη ΦΚ-Υγεία και συνδέουν τη φυσική δραστηριότητα εντός και εκτός σχολείου.
 • Γνωρίζουν τρόπους αξιολόγησης της ΦΚ-Υγείας με και χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας.
 • Γνωρίζουν τη δομή και τη λειτουργία του σώματος και τις φυσιολογικές μεταβολές λόγω άσκησης.
 • Γνωρίζουν τη σημασία της διατροφής και τα στοιχεία της.

Συναισθηματικές έννοιες

 • Γνωρίζουν τρόπους/συμπεριφορές ανάπτυξης της αυτό-αντίληψης, αυτοαποτελεσματικότητας και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους.
 • Γνωρίζουν τρόπους/συμπεριφορές ελέγχου, έκφρασης και εκτίμησης συναισθημάτων (εαυτού/άλλων) και καταστάσεων.
 • Αναπτύσσουν δημιουργική σκέψη.

Κοινωνικές έννοιες

 • Γνωρίζουν τρόπους καθορισμού δύσκολων/προκλητικών αλλά εφικτών ατομικών και ομαδικών στόχων.
 • Γνωρίζουν τρόπους/συμπεριφορές επίδειξης ατομικής υπευθυνότητας.
 • Γνωρίζουν τρόπους/ συμπεριφορές επίδειξης κοινωνικής υπευθυνότητας/αλληλεπίδρασης.

Διαθεματικές έννοιες

 • Αναγνωρίζουν καταστάσεις ασθενειών/ τραυματισμών/ κινδύνων.
 • Γνωρίζουν θέματα σχετικά με τη χρήση φαρμάκων, την αποφυγή ουσιών, καπνίσματος και άλλων βλαβερών για την υγεία παραγόντων.

Στοιχεία και συμπεριφορές ΦΚ – Υγεία

 • Αναπτύσσουν/ διατηρούν τα στοιχεία ΦΚ – Υγείας και επιτυγχάνουν προσωπικούς στόχους υγείας, εντός και εκτός σχολείου.
 • Καταγράφουν στοιχεία της ΦΚ και συμπεριφορές που προάγουν την υγεία, με ή/και χωρίς την τεχνολογία.
 • Υιοθετούν κατάλληλες διατροφικές συμπεριφορές.

Συναισθηματικές δεξιότητες

 • Αναπτύσσουν αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση, αυτοαποτελεσματικότητα και εμπιστοσύνη στον εαυτό.
 • Ελέγχουν, εκφράζουν και εκτιμούν συναισθήματα και καταστάσεις (εαυτού/άλλων).
 • Αυτοεκφράζονται, δημιουργούν κινητικά, διασκεδάζουν.

Κοινωνικές δεξιότητες (και εφαρμογή αξιών)

 • Επιτυγχάνουν ατομικούς και ομαδικούς στόχους- προσωπικές προκλήσεις, εντός και εκτός σχολείου.
 • Επιδεικνύουν ατομική υπευθυνότητα, εντός και εκτός σχολείου.